Έξυπνο σπίτι

Η R.M.S. έχοντας εμπειρία στον σχεδιασμό και την εγκατάσταση αυτοματισμών που αφορούν το έξυπνο σπίτι προσφέρει αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες λύσεις αναλαμβάνοντας: 

  • Την πρώτη επικοινωνία με τον πελάτη για την κατανόηση των αναγκών και την αξιολόγηση του χώρου στον οποίο θα γίνει η εγκατάσταση.

  • Την μελέτη και το σχεδιασμό του κατάλληλου συστήματος σύμφωνα πάντα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του πελάτη.

  • Την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών σύμφωνα με όλα τα προηγούμενα αλλά και με το κεφάλαιο που είναι διατεθειμένος να επενδύσει ο πελάτης.

  • Την επιλογή και προμήθεια του κατάλληλου για το σπίτι σας εξοπλισμού.

  • Την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία.

  • Την εκπαίδευση σας για τη άρτια και σωστή χρήση του έξυπνου σπιτιού, η οποία θα συνοδεύεται με εγχειρίδια λειτουργίας και χρήσης όλων των συστημάτων που το απαρτίζουν.

  • Την τεχνική υποστήριξη για την συντήρηση και επισκευή του συστήματος, αλλά και στην περίπτωση μελλοντικής επέκτασής του.